کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

دستگاه رنسیمت / تست rancimat

پایداری چربی های طبیعی و روغن ها را در مقابل اکسیداسیون اندازه گیری می کند، به همین علت دستگاه رنسیمت با شتاب دادن به پروسس کهنگی روغن ها با افزایش دما و اعمال حرارت بهمراه افزایش حجم هوای دمیده شده در نمونه، زمان مورد نیاز تا اکسیداسیون نمونه را به عنوان زمان القایی (induction time) یا ایندکس پایداری اکسایش (OSI) اندازه گیری می نماید.

انجام عملیات و کنترل دستگاه ، ارزیابی داده ها و مدیریت آنها از طریق نرم افزار مخصوص rancimat صورت می پذیرد.

رنسمیت , تست رنسمیت , تست پایداری روغن , rancimat